BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2017-2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 09/ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

V/v thực hiện báo cáo ba công khai định kỳ
năm học 2017- 2018
 

 

Kính gửi:

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) báo cáo ba công khai năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.

b) Đội ngũ nhà giáo,cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viêncơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

­ Như trên (để báo cáo);

­ Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

­ Lưu: P.TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Hồ Đắc Lộc

 

 

 

 

Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 5445 7777, Fax: (028) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: www.hutech.edu.vn

 

 
 
 
 
 
 
2546