BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015 - 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 29/BC-ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2015

V/v báo cáo 3 công khai
năm học 2014- 2015
 

 

Kính gửi:

Vụ Kế hoạch – Tài chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015 và công văn số 7494/BGDĐT-KHTC ngày 26/12/2014 về việc gia hạn thời gian nộp báo cáo công khai năm học 2014-2015 đến ngày 15/01/2015, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) xin báo cáo lên Quý Vụ các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20.

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo theo Biểu mẫu 22.

b) Đội ngũ nhà giáo,cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn theo Biểu mẫu 23.

3. Công khai tài chính: Công khai tài chính theo Biểu mẫu 24.

Các nội dung trên xem Phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

­ Như trên (để báo cáo);

­ Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

­ Lưu: P.TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Hồ Đắc Lộc

 

 

 

 

Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 5445 7777, Fax: (08) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: www.hutech.edu.vn

 

2546