Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Kim Quốc Trung chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo trình độ Tiến sĩ Khóa 2016 - 2019,
Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn,
Trường Đại học Công nghệ TP. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Kim Quốc Trung
- Mã số nghiên cứu sinh: 1642820008, Lớp: 16NQT11, Khóa: 2016 - 2019
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đức, PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 18/7/2020
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
                 276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo.

Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14584871