Thư ngỏ đào tạo an toàn lao động gửi các doanh nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN QUẢN TRỊ - TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN HUTECH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…....…/CV-VQTTCKT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2013

V/v Liên kết bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động

Kính gửi: Quý doanh nghiệp

 

Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán HUTECH trực thuộc Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.HCM có chức năng đào tạo nguồn nhân lực các khối ngành kinh tế, kỹ thuật … phục vụ cho nhu cầu xã hội. Ngoài ra Viện còn có chức năng bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên, công nhân lao động trực tiếp đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực an toàn lao động, nhiều năm qua Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM đã tổ chức được nhiều lớp nghiệp vụ về an toàn lao động cho các doanh nghiệp.

Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán HUTECH, Trường Đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM rất mong được liên kết với các doanh nghiệp  để tổ chức các lớp tập huấn với các chuyên đề tổng hợp hoặc chuyên sâu về an toàn lao động

Nội dung các chuyên đề về ATLĐ bao gồm:

1      Hệ thống các quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, các quy định về quản lý lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động. Hướng dẫn tổ chức bộ máy quản lý công tác bảo hộ lao động trong Doanh nghiệp;

2      Tự đánh giá điều kiện lao động trong hoạt động sản xuất (Phương pháp WISE);

3      Các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong sản xuất như: An toàn điện, an toàn thiết bị áp lực, an toàn thiết bị nâng, an toàn cơ khí …và phương pháp tổ chức thực hiện an toàn - vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động;

4      Tổ chức việc tự kiểm tra và thống kê báo cáo định kỳ Bảo hộ lao động.

Đối tượng tham dự lớp tập huấn: Giám đốc, Phó Giám đốc Phụ trách kỹ thuật; Cán bộ quản lý Doanh nghiệp; Cán bộ kỹ thuật phụ trách an toàn - bảo hộ lao động, Quản đốc, Tổ trưởng sản xuất, Cán bộ an toàn vệ sinh viên, công nhân lao động trực tiếp …

Mọi chi tiết xin liên hệ :

Viện Quản Trị - Tài Chính - Kế Toán HUTECH  –Trường đại học kỹ thuật công nghệ TPHCM

Số 475A, Điện Biên phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại : 08.3512 1508    www.hutech.edu.vn/vqttckt/

 

Trân trọng.

VIỆN TRƯỞNG

0