Kiểm định chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 9/2019, HUTECH tiến hành thực hiện chương trình kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí với ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán trình độ Đại học, đạt kết quả 96% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Giấy chứng nhận ngành Kế toán đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật điện đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 11/2019, ngành Quản trị doanh doanh và ngành Kỹ thuật điện của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, đạt kết quả 82% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 

 
Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điện đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

 
Ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 10/2020, ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt 88%, ngành Luật kinh tế đạt 90% và ngành Kỹ thuật cơ khí đạt 94%.


Giấy chứng nhận ngành Luật kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật cơ khí đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Tháng 12/2020, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt 88%, ngành Kỹ thuật xây dựng đạt 88% và ngành Thiết kế thời trang đạt 90%.

Giấy chứng nhận ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật xây dựng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Thiết kế thời trang đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
14583300